Egy hazai életközösség komplex természettudományos vizsgálata

A program során több oktatási célt tűztünk ki, az egyik a tantárgyak közötti koncentráció kihasználása. Az előzetes felkészülést szolgáló kutatómunka, majd a projektek elkészítése során nemcsak a természettudományos tantárgyi kompetenciák fejlesztésére, hanem a történelmi ismeretek bővítése és az informatikai eszközhasználat fejlesztésére is van mód.

A hagyományos tantermi oktatással szemben lehetőség nyílik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, és a rendelkezésre álló eszközök használatának gyakorlására is. A megismerési, tanulási képességek fejlesztésének céljából fontosnak tartjuk a terepmunka adta személyes tapasztalatszerzés beépítését a tanulási folyamatba. Az ismeretszerzés hagyományos formái mellett hangsúlyos szerepet kap a program során az empirikus ismeretszerzés, az önálló gondolkodás, a tanultak alkalmazása.

Nevelési céljaink között szerepel a környezettudatosság fejlesztése, illetve a csoportmunka révén a tanulók együttműködési készségének fejlesztése.

Programunk egy hazai életközösség komplex természettudományos vizsgálatára irányul, amelynek elsődleges célja, hogy tudatosítsa a tanulókban a különböző forrásokból szerzett információk komplexitását.
A program során egy adott természeti jelenséget több szempontból vizsgálnak a tanulóink. A program célja a tanulókban az önálló ismeretszerzési, kutatási igény kialakítása. A terepgyakorlat és a kooperatív munka a tanulók közötti együttműködés, koordináció segítését szolgálja. Tanórai vagy szakköri keretek között nincs alkalma a különböző évfolyamra járó tanulóknak együtt dolgozni.

A közös munkából az idősebb diákok is profitálhatnak, a felsőbb éves mentorokra is pozitívan hat a „kicsik” lelkesedése, és a hetedikesek, nyolcadikosok is megtapasztalhatják, hogy a felsőbb évesek milyen komoly tudással rendelkeznek.Az elvégzett feladatok és az eredmények bemutatása követendő mintát mutat a tanulóközösség számára. A fenti célok elérését a következő tevékenységekkel kívánjuk megvalósítani:

Előzetes feladatok: ismeretszerzés a terepmunka helyszínéről – történelmi emlékek, földrajzi adottságok, az élővilág főbb jellemzői. Könyvtári és internetes kutatómunka.
Az életközösség élő és élettelen összetevőinek vizsgálata, terepgyakorlat –a talaj, a levegő, a víz, a kőzetek tanulmányozása, megfigyelhető geológiai és csillagászati jelenségek, növény- és állatvilág; minták gyűjtése, fényképek, videók készítése.
Begyűjtött anyagok laboratóriumi vizsgálata az iskolában rendelkezésre álló eszközökkel. Csoportmunka.
Projektmunkák: tablók, előadások készítése, filmvetítés, élménybeszámolók. Az eredmények közzététele.
Az előzetes gyűjtőmunka kivételével valamennyi résztevékenységbe be kívánunk vonni kortárs segítőket, felsőbb éves diákjaink személyében, akik hasonló tevékenységekben nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, és példaként állíthatók a fiatalabb tanulóink elé.

Rövid videó a projektről:

Tehetséggondozó képzésünkre járó tanulóink természettudományok iránti érdeklődését kívánjuk erősíteni, és az együttműködésben rejlő lehetőségeket megmutatni. Kisdiákjaink mellé felsőbbéves mentorokat állítunk, mintát adva a kisebbeknek, az idősebbeknek pedig alkalmat, hogy tudásukat megosztva átismételjék, mélyebben megértsék a korábban tanultakat. A program megvalósulása jó lehetőség lenne az új munkaforma sikerességének kipróbálására.

A munkaformát jó gyakorlatként kívánjuk meghonosítani.

(A pályázat a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány közreműködésével valósult meg.)

Cím

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.

Telefon

Központi szám: 52/557-510

Fax

52/557-511

Email

iskola@hogyes.hu